Vores forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave, som vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt.

1. Generelt
Forretningsbetingelser for AGENDA advokatanpartsselskab (herefter benævnt ”AGENDA advokater”) gældende fra 1. juli 2011, senest opdateret 11. oktober 2017. Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende forretningsbetingelser for alle opgaver, som udføres af AGENDA advokater. Opmærksomheden henledes på, at forretningsbetingelserne indeholder ansvarsbegrænsninger.

2. AGENDA Advokatanpartsselskab
AGENDA advokater er et advokatanpartsselskab med CVR-nr. 33 75 68 87. Alle selskabets advokater er beskikket af Justitsministeren og er medlemmer af Advokatsamfundet. Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, reglerne om god advokatskik i retsplejelovens § 126 og Advokatsamfundets etiske regler, som kan læses på
www.advokatsamfundet.dk

3. Sagens modtagelse
Ved modtagelse af en sag fra en kunde undersøger vi i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vore egne interne procedurer, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt.

Vi er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Vi er således forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra nye kunder samt kunder, som ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger. Kunder skal derfor ved oprettelse af en sag oplyse navn, adresse samt CVR-nr. eller CPR-nr. Oplysningspligten omfatter også ejerforhold, hvis kunden er et selskab. Vi fremsender ved kundeforholdets start en meddelelse til kunden med en nærmere beskrivelse af de ønskede oplysninger.

4. Behandling af personoplysninger
Som led i AGENDA advokaters rådgivning behandles personoplysninger om den enkelte klient. Denne behandling er reguleret af persondataloven.

Såfremt vi i forbindelse med rådgivning af en klient modtager sagsakter, opbevares disse på en fysisk og/eller digital sag.

Sagsakter modtaget fra klienten vil ofte indeholde personoplysninger, ligesom der ofte vil tilkomme flere personoplysninger i forbindelse med sagens behandling, f.eks. fra modparter, domstolen eller andre tredjeparter, herunder myndigheder og andre rådgivere.

Der indhentes ligeledes identitetsoplysninger om klienten (person eller virksomhed), for at kunne gennemgøre lovpligtige foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask samt undersøgelse af eventuelle interessekonflikter.

Behandling af personoplysninger modtaget fra klienten sker altid som led i sagens behandling og således på vegne af klienten. Behandling af personoplysninger sker således også efter instruks fra klienten, hvorfor AGENDA advokater ikke behandler personoplysninger til andre formål end de, der følger af klientens instruks.

Oplysninger om klienten videregives ikke uden forudgående samtykke fra klienten.

5. Sagens afregning
AGENDA advokater afregner som udgangspunkt sagerne efter medgået tid, men følgende øvrige faktorer kan også have betydning ved afregningen: opgavens størrelse og kompleksitet, om der har været tale om en hastesag, det opnåede resultat, ansvaret forbundet med løsning af opgaven, sagens værdi og omfanget af påkrævet specialviden.

Afhængig af sagens art og karakter afregnes månedsvis a conto og/eller ved en sags afslutning. Sagsudlæg og andre sagsrelaterede omkostninger beder vi som udgangspunkt om forudbetaling af, ligesom vi i visse sagstyper anmoder om indbetaling af depositum.

Alle forudbetalte beløb bliver indsat på klientkonto og behandles som klientmidler i henhold til klientkontovedtægten.

Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato. Indbetaling kan ske til vores konto i Nordea Bank, reg.nr. 2375, konto nr. 6885545783. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens regler.

6. Fortrolighed
Alle medarbejdere hos AGENDA advokater er underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger, som meddeles AGENDA advokater af kunder, eller som modtages om kunder eller andre i forbindelse med arbejdet for kunder, behandles fortroligt. Idet AGENDA advokater til enhver tid søger at sikre sine kunder den bedste rådgivning og sagsbehandling, må det forventes, at sager drøftes mellem og behandles af flere af kontorets medarbejdere.

7. Klientkonto
Alle klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti i anerkendte danske pengeinstitutter. Tilskrevne renter tilfalder kunden i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

8. Immaterielle rettigheder
Ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til det arbejde og materiale, som AGENDA advokater frembringer, tilhører som udgangspunkt AGENDA advokater, medmindre andet er særskilt aftalt.

9. Ansvarsforsikring og garantiforsikring
Advokaterne hos AGENDA advokater er ansvarsforsikret hos HDI Forsikring, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø. Ansvarsforsikringen har en dækningssum på kr. 5.000.000,00 pr. advokat pr. år. Herudover er hver advokat omfattet af en garantiforsikring på kr. 5.000.000,00 pr. advokat pr. år.

10. Ansvar og ansvarsbegrænsning
AGENDA advokater er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler og rådgiver således alene om dansk ret. Vores rådgivning er altid målrettet til den konkrete opgave og bør ikke anvendes til andre formål.

Vi er ansvarlige for vores rådgivning over for vores kunder efter dansk rets almindelige regler. Vores ansvar pr. opgave er dog begrænset til kr. 2,5 mio. Vores ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte eller konsekvensøkonomiske tab.

11. Klage
AGENDA advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejeloven § 126. Herudover finder Advokatsamfundets advokatetiske regler anvendelse. Disse kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside
www.advokatsamfundet.dk. Klager over advokater kan indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

12. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem en kunde og AGENDA advokater skal løses efter dansk ret ved de danske domstole.