Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan vi håndterer og behandler dine personlige oplysninger, når du (1) besøger vores hjemmeside, www.agendaadvokater.dk (”Hjemmesiden”), eller (2) kontakter os for at modtage rådgivning (”Ydelsen”).

1. Formålet med denne persondatapolitik
Denne persondatapolitik (”Persondatapolitikken”) forklarer, hvordan vi behandler oplysninger, som vi indsamler fra dig, eller som vi har indhentet eller modtaget fra en tredjepart. Den beskriver også dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personlige oplysninger.

2. Kontakt os
Hvis du har nogen spørgsmål til Persondatapolitikken eller vil påberåbe dig dine rettigheder i henhold til denne, kan du kontakte os ved at

sende en e-mail til: ckh@agendaadvokater.dk eller
ringe til 88 44 11 36

3. Hvilke personlige oplysninger indsamler vi?
Vi indsamler personlige oplysninger fra dig i forbindelse med vores kontors virksomhed, herunder når du besøger Hjemmesiden, når du kontakter os eller anmoder om information fra os, når du efterspørger vores juridiske ydelser eller som følge af din kontakt med en eller flere af vores medarbejdere eller klienter.

Vores primære formål med at indsamle personlige oplysninger fra dig er at hjælpe os med:

 • at bekræfte din identitet
 • at levere vores Ydelser
 • at behandle anmodninger fra dig på Hjemmesiden eller i relation til vores Ydelser
 • at undersøge henvendelser eller tvister
 • at efterleve gældende lovgivning eller krav fra en tilsynsmyndigheder
 • at opfylde vores aftale med dig eller
 • at beskytte og varetage tredjemands rettigheder, herunder vores klienters.

For at forfølge disse mål vil vi, såfremt dette er relevant, behandle følgende personlige oplysninger om dig:

Hvis du er besøgende på Hjemmesiden:

 • Navn og jobtitel
 • Kontaktinformation, heriblandt eventuelt hvilken virksomhed du arbejder hos
 • Andre informationer, som er relevante for levering af vores Ydelser

Disse oplysninger behandles kun, såfremt du frivilligt indsender disse via Hjemmesidens kontaktformularer.

Hvis du er en personlig klient, som modtager vores Ydelser eller en potentiel personlig klient:

 •  Navn og jobtitel
 • Kontaktinformation, heriblandt eventuelt hvilken virksomhed du arbejder hos
 • Kontooplysninger
 • Oplysninger som du afgiver i forbindelse med vores levering af Ydelser til dig. Disse oplysninger vil afhænge af Ydelsens karakter.
 • Relevante oplysninger som er påkrævet i henhold hvidvaskloven og som udgør en del af vores kundekendskabsprocedurer.
 • Andre oplysninger som er relevante for levering af vores Ydelser.

AGENDA advokater leverer hovedsagligt Ydelser til juridiske personer (virksomheder), og disse er som sådan ikke datasubjekter. I forbindelse med levering af Ydelser til virksomheder, modtager AGENDA advokater dog i visse tilfælde personlige oplysninger.

Hvis dine personlige oplysninger bliver behandlet af os som følge af levering af vores Ydelser til andre (heriblandt private klienter og virksomheder), vil vi behandle en række personlige oplysninger om dig afhængigt af de leverede Ydelser.

Der kan blandt andet være tale om oplysninger vedrørende en virksomheds ansatte, en privat klient eller en virksomheds modpart, sælger eller køber samt personlige oplysninger vedrørende disses advokater eller andre juridiske rådgivere.

Hvis du ansøger om job hos AGENDA advokater, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Navn og jobtitel
 • Kontaktinformationer, heriblandt e-mailadresse
 • CV, heriblandt din alder og/eller køn, såfremt du angiver dette, din uddannelse, ansættelseshistorik og lignende oplysninger, som du videregiver til os
 • Andre oplysninger, som er relevante i forbindelse med en potentiel ansættelse hos AGENDA advokate

4. Hvordan bruger vi dine personlige oplysninger?
Vi vil bruge dine oplysninger til følgende formål:

Levering af Ydelser
Vi indsamler og opbevarer personlige oplysninger, som du frivilligt har indsendt til os gennem dit brug af Hjemmesiden og/eller vores i forbindelse med levering af Ydelser, for at vi kan levere disse Ydelser.

Bemærk venligst, at vores forretningsbetingelser i øvrigt finder anvendelse, når vi leverer vores Ydelser.

Hvad er vores juridiske grundlag?
Det er nødvendigt for os at behandle dine personlige oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtelser i overensstemmelse med den aftale om levering Ydelser, som vi indgår med dig. Det er i sådanne tilfælde enten i din, vores, eller en tredjeparts, interesse, at dine personlige oplysninger behandles, således at vi kan sikre os, at vi leverer den bedst mulige rådgivning til dig og andre klienter.

Hjemmesiden
Hjemmesiden tilbyder dig forskellige muligheder for at indhente information om vores Ydelser, heriblandt elektroniske henvendelsesblanketter. Her indsamles således kontaktinformation og øvrige personlige oplysninger, som er relevante for, at vi kan besvare til henvendelse til os.

Hvad er vores juridiske grundlag?
Det er i din og vores interesse at behandle dine personlige oplysninger, således at vi kan sikre os, at vi leverer den bedst mulige service til dig og andre klienter.

Administration af advokatvirksomhed og overholdelse af lovgivning
I forbindelse med ovenstående bruger vi dine personoplysninger til at overholde vores forpligtelser i henhold til hvidvasklovgivningen samt advokatetiske regler i henhold til interessekonflikter mv.

Hvad er vores juridiske grundlag?
Dine personlige oplysninger behandles i denne forbindelse således med det formål at overholde vores juridiske forpligtelser i henhold til gældende lovgivning og beskytte tredjeparters rettigheder.

Ansættelse
I forbindelse med modtagelse af ansøgninger og eventuel efterfølgende ansættelse bruger vi dine personlige oplysninger til at vurdere din egnethed til den pågældende stilling hos AGENDA advokater.

Hvad er vores juridiske grundlag?
Når vi behandler dine personlige oplysninger i forbindelse med ovenstående, sker dette som led i, at vi søger at indgå en ansættelseskontrakt med dig. Dette sker således som led i både vores og din berettigede interesse. Vi behandler ikke særlige kategorier af personoplysninger, undtagen hvor dette sker som følge af gældende lovgivning eller dit udtrykkelige samtykke.

5. Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Vi deler også personoplysninger med følgende forskellige kategorier af tredjeparter, når dette er nødvendigt:

 • Vores professionelle samarbejdspartnere, som f.eks. revisorer.
 • Statslige myndigheder.
 • Erhvervsforsikringsselskaber eller andre relevante forsikringsselskaber.
 • Tilsynsmyndigheder/SKAT/Det Centrale Virksomhedsregister.
 • Tredjeparter, som leverer ydelser til os, herunder men ikke begrænset til dokumentbehandlings- og oversættelsesvirksomheder, makuleringsservice, IT-leverandører, IT-support og dokument- og datahoteller.
 • Tredjeparter, som bistår os med levering af vores Ydelser til klienter, heriblandt voldgiftsmænd, mediatorer, sekretærer, vidner, domstole, modparter og deres advokater, platforme til brug for dokumentgennemgang og eksperter, såsom skatterådgivere og taksatorer.

Som nævnt ovenfor kan vi udpege leverandører til at hjælpe os med at levere Ydelser til dig. Vi anvender således en række leverandører til bl.a. dokumentbehandling og oversættelse, makulering, levering af IT-systemer, IT-support, dokument- og dataopbevaring. Disse leverandører behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores instruktion. Vi indgår databehandleraftaler med alle sådanne leverandører for at sikre, at de behandler personoplysninger forsvarligt og i overensstemmelse med vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning.

Hvad er vores juridiske grundlag?
Det er nødvendigt for os at opfylde vores forpligtelser i overensstemmelse med den aftale, vi har med dig.

Det vil således være i vores, din eller en tredjeparts interesse at være i stand til at videregive dine personoplysninger, således at vi kan garantere, at vi leverer de bedst mulige Ydelser.

6. Hvor overfører vi dine personoplysninger til?
For at kunne levere vores Ydelser kan vi få brug for at overføre dine personlige oplysninger til lande uden for Danmark eller EU/EØS. Dette kan blandt andet være fordi, at vores udbyderne af vores IT-systemer anvender underleverandører fra disse lande.

Alle sådanne overførsler sker ved brug af EU’s standardkontraktklausuler for således at sikre et lovligt grundlag for overførsel og et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til beskyttelse af dine personlige oplysninger.  

7. Hvor lang tid opbevarer vi dine personoplysninger?
For besøgende på Hjemmesiden behandler vi relevante personoplysninger i mindst et år fra dagen for henvendelse via en kontaktformular eller lign.  

Når vi leverer vores Ydelser til en klient, beholder vi relevante personoplysninger i mindst 5 år fra dagen for den pågældende sags afslutning, hvorefter oplysningerne slettes. Varigheden af denne behandling kan forlænges i tilfælde, hvor vi er retligt forpligtede til fortsat at behandle oplysninger, eller såfremt det er relevant i forhold til vurdering af rådgiveransvar.

8. Tavshedspligt og sikkerhed
Vi er forpligtet til at opbevare personoplysninger sikkert, og vi har implementeret fornødne sikkerhedspolitikker, interne regler og tekniske foranstaltninger for at beskytte de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Alle vores partnere, medarbejdere, eksterne rådgivere og databehandlere, som har adgang til at behandle dine personoplysninger, er forpligtede til at respektere deres tavshedspligt i forhold til disse oplysninger.

9. Hvilke rettigheder har du i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger?
Du har en række rettigheder i forbindelse med de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du har således

 • Ret til adgang: Du kan bede os om at bekræfte, om vi behandler dine personoplysninger, ligesom du kan bede os forsyne dig med en kopi af disse oplysninger. Hvis du anmoder om mange kopier, kan vi blive nødsaget til at kræve betaling herfor.

 • Ret til berigtigelse: Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er upræcise, urigtige eller på anden måde mangelfulde, har du ret til at anmode om at få dem berigtiget. Hvis du er berettiget til berigtigelse, og hvis vi har delt dine personoplysninger med andre, underretter vi dem om berigtigelsen, hvor dette er muligt.

 • Ret til sletning: Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os slette eller fjerne dine personoplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve sletning, vil vi informere dig om konsekvenserne af at gennemføre sletning. Hvis vi har delt dine personoplysninger med andre, underretter vi dem om sletningen, hvor dette er muligt.

 • Ret til begrænsning af behandling: Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve begrænset behandling, vil vi informere dig om konsekvenserne af denne begrænsning. Hvis vi har delt dine personoplysninger med andre, underretter vi dem om begrænsningen, hvor dette er muligt.

 • Ret til dataportabilitet: Du er, under visse omstændigheder, berettiget til at modtage de personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæseligt format, med henblik på at kunne genbruge disse andre steder, ligesom du er berettiget til at anmode os om at overføre oplysningerne til en tredjepart efter dit valg.

 • Ret til indsigelse: Du kan bede os om at stoppe behandlingen af dine personoplysninger, hvilket vi vil gøre i det omfang du er berettiget til det. Vi vil informere dig om konsekvenserne af den pågældende indsigelse, inden vi stopper behandlingen af dine personoplysninger.

 • Ret til at klage: Hvis du har indvendinger mod måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

10. Ændringer til denne persondatapolitik
Vi kan fra tid til anden få behov for at ændre denne persondatapolitik. Hvor dette er muligt, vil vi underrette dig via e-mail, hvis vi foretager betydelige ændringer. Vi opfordrer dig dog til løbende at gennemlæse denne persondatapolitik for at holde dig orienteret om, hvordan vi bruger dine personoplysninger.

Senest opdateret 24. maj 2018.